Barn av IS krigere. Flyktningbarn. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

FN-dagen 24. oktober 2019

Det er med respekt og takknemlighet vi i dag markerer FN-dagen og retter oppmerksomheten mot FNs mange prestasjoner og mål. FN har siden opprettelsen i 1945 gjort et utrettelig arbeid for å blant annet bekjempe fattigdom, sikre vaksinering av barn, bedre tilgangen på mat og drikke, samt styrke menneskerettigheter verden over.

FN høster en velfortjent anerkjennelse for sitt humanitære arbeid og for den betydningen arbeidet har hatt for å fremme livsgrunnlaget for svært mange mennesker. Gjennom fredsbevarende prosesser bidrar de også til å forebygge og dempe konflikt, noe de sammen med Kofi Annan mottok Nobels fredspris for i 2001.

Barn av IS krigere. Flyktningbarn. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.

Ved Klinikk for krisepsykologi, har flere av våre medarbeidere bidratt i internasjonale oppdrag for FNs barnefond (UNICEF). Vi har derfor god kjennskap til det viktige arbeidet FN gjør for barn som har opplevd nød, konflikt og krig. Vi har også arbeidet med å sikre oppfølging og rehabilitering til såkalte FN-flyktninger eller kvoteflyktninger som ankommer Norge gjennom overføringsavtaler med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I disse tilfellene er det med andre ord FN som bereder grunnen for at vi som helsepersonell kan gjøre en innsats for mennesker rammet av humanitære kriser.

I tillegg består vår kliniske arbeidshverdag i stor grad av å følge opp mennesker som har blitt utsatt for vold, tortur, overgrep og andre former for menneskepåført skade. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bli beskyttet mot slike krenkelser. Norge har statlige forpliktelser gjennom ulike FN-konvensjoner for å forebygge slike skadelige hendelser og sørge for at ofrene får nødvendig rehabilitering og oppreisning. FNs arbeid for å sikre grunnleggende og universelle menneskerettigheter bidrar dermed til at Norges arbeid på feltet overvåkes og blir gjenstand for kritikk og anbefalinger der dette er aktuelt. På denne måten er FN ikke bare en rettesnor, men en nødvendig kontrollmekanisme som fører til forbedringer også her til lands.

Som psykologer har vi mye kunnskap om hva det gjør med et menneske å bli utsatt for grove krenkelser og menneskerettighetsbrudd. Som helsepersonell er vi med på å forvalte statens menneskerettslige forpliktelser. Dagen i dag minner oss om hvor viktig det er å kjempe for at arbeidet for å oppfylle enhvers rett til liv, frihet og personlig sikkerhet, fortsetter. Det angår oss alle.

Klinikk for krisepsykologi. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.

Når vi i år feirer FN-dagen, skjer det bare få dager etter TV-aksjonen samlet inn over 200 millioner kroner til Care Norge. Care arbeider for å støtte kvinner i sårbare land, blant annet ved å løfte dem ut av fattigdom, styrke deres mulighet til å bestemme over egen kropp og ved å la deres stemme bli hørt. Innsamlingsaksjonen minner oss om at kvinners rett til å tjene egne penger, uttrykke sine meninger eller til å få sin fysiske integritet beskyttet, ikke kommer av seg selv.

Heller ikke i Norge, har man kunnet ta disse rettighetene for gitt. Kampen for kvinners rettigheter har krevd langvarig innsats fra kvinner og menn som har stått opp for likeverd med mot og styrke. Og selv om vi i dag lever i et av verdens mest likestilte samfunn, må vi også her holde fanen høyt for at disse rettighetene skal beholde sitt nødvendige vern. Selv opptråkkede stier blir gjengrodd hvis vi forlater dem.

Samhold. Kollegastøtte. Sosial nettverksstøtte. Gruppeterapi. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner. Bearbeide sorg. Illustrasjon.

Norge er et land som viser vilje til å støtte opp under dem som har mindre, og som viser motstand når medmennesker utsettes for umenneskelig behandling, rasisme, diskriminering og urettferdighet. I en tid der menneskerettighetene er under press både internasjonalt og nasjonalt, er det viktig at vi står sammen mot urett, verner om våre rettigheter og handler i solidaritet med verdenssamfunnet.

Vi må fortsette å vise mot.

________

I anledning FN-dagen deltar vår daglige leder, Heidi Wittrup Djup, på en markering ved freds- og menneskerettssenteret, Falstadsenteret. Her vil hun snakke i et panel om Norges forpliktelser overfor de norske barna i Syria og hvilken rehabilitering og behandling barna vil kunne trenge i tiden fremover.

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Telefon: 55 59 61 80