Undervisning

Vi blir ofte kontaktet fra inn- og utland med spørsmål om vi kan gi undervisning på spesifikke tema. I hovedsak vil dette dreie seg om undervisning til ansatte i helse- og sosialsektoren, særlig omhandlende sorg, kriser, traumer og katastrofer.

Vi blir ofte bedt om å undervise om ivaretakelse, behandling og oppfølging av personer som har opplevd alvorlig sykdom, akutte kriser, vold og overgrep. Vi ser en økt etterspørsel etter kunnskap om barne- og familieperspektivet i denne forbindelse. 

I tillegg ser vi at kommuner, skoler, kriseteam og bedrifter ønsker undervisning om beredskapsarbeid i forbindelse med kriser og større katastrofer. Dette kan gjelde alt fra håndtering av pårørende, etterlatte, medelever eller kolleger etter et selvmord eller uventet dødsfall, til den psykososiale oppfølgingen etter større hendelser som involverer flere berørte. Det er også et økende fokus på å ha god opplæring og gode planer i forkant av potensielle hendelser, som terror, naturulykker eller andre omfattende hendelser. 

Vi tilpasser undervisningsopplegget vårt avhengig av behovet, antall deltakere, hva som er målet med opplæringen og hvilke(t) tema som ønskes belyst. Undervisningen vil veksle mellom forelesning med teori og praktiske/kliniske eksempler, til gruppediskusjoner og drøfting av case. Vi kan også gjennomgå øvelser, selvhjelpsmetoder og tilrettelegge for rollespill. Vi kan reise til ønsket lokasjon, og holde alt fra et kort foredrag til et mer omfattende kurs over flere dager.

Eksempler på tema: 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.
 • Sorg, krise, traumer og katastrofer
  • Vold, voldtekter og seksuelle overgrep
  • Kompleks traumatisering og dissosiering 
  • Sorg og komplisert sorg
  • Alvorlig livstruende sykdom/genetisk sykdom; familien er rammet
  • Barn som pårørende til alvorlig sykdom og død
  • Oppfølging av familier, kolleger, etterlatte og pårørende etter kriser
   • Enkelthendelser, store katastrofer eller terrorhendelser
   • Håndtering av kriser og alvorlige hendelser i barnehage, skoler, i kommunen eller på arbeidsplassen
 • Barn, foreldre, par og familier
  • Hvordan ivareta barn som pårørende
  • Hvordan følge opp foreldre som mister barn eller opplever alvorlige hendelser i familien
  • Hvordan støtte og følge opp par i sorg.
  • Familiearbeid etter alvorlige hendelser og/eller langvarig belastning 
 • Egenomsorg og kollegastøtte
 • Flyktningers psykiske helse og oppfølging i og utenfor helsesektoren 
 • Menneskerettigheter
  • Hva er menneskerettigheter og hvilken betydning har disse for helse- og sosialfaglig arbeid?
  • Eksempler på tema; barns rettigheter, eldre, flyktninger/asylsøkere, personer med funksjonsnedsettelse, tvang innenfor psykisk helsevern, kriminalomsorg
 • Krisehåndtering, kriseledelse og beredskap på arbeidsplassen
  • hvordan hjernen påvirkes under stress og hvordan dette kan få betydning for beslutningsprosesser
  • vanlige reaksjoner under og etter alvorlige krisehendelser
  • behov hos rammede
  • oppfølging av familier, pårørende og etterlatte
   selvhjelpsmetoder og behov for videre oppfølging

Eksempel på et 2-dagers kursopplegg (til for eksempel kommunale kriseteam)

DAG 1:
Tema før lunsj:
• Erfaringer, forskning og begrepsavklaring knyttet til sorg, komplisert sorg, kriser og traumer. Fokus på hjernens fungering og kroppens stressrespons, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Tema etter lunsj:
• Kjennetegn ved kritiske hendelser – når kan en hendelse skape traumer
• Normale reaksjoner på kritiske hendelser og reaksjonsmønstre over tid 
• Prinsipper for oppfølgingsarbeid og organisering av psykososial krisehjelp
• Barn og unge som berørte og etterlatte, samt ivaretakelse av familier

DAG 2:
Tema før lunsj:
• Behov hos rammede, etterlatte og pårørende (håndtering, kommunikasjon, råd og støtte)
• Kort- og langsiktig oppfølgingsarbeid – individuelt og i grupper – samt organisering av samlinger, minnemarkeringer, ritual
• Informasjonsformidling til skoler og lokalsamfunn (eventuelt også media)
• Selvmord – viktige momenter i oppfølgingsarbeidet

Tema etter lunsj:
• Bruk av grupper i oppfølgingsarbeidet
• Debriefing: et praktisk redskap når vi jobber med grupper
• Gjennomgang av øvelser og selvhjelpsmetoder som kan hjelpe

Kurset bør avsluttes med en bolk omhandlende egenomsorg og kollegial ivaretakelse. Kurset vil være praksisnært og ta i bruk eksempler, kasuspresentasjon og ulike dilemma/problemstillinger – samt trekke inn erfaringer fra større katastrofer med mange døde, til kriser med færre direkte berørte. 

Krisekommunikasjon beredskapsledelse

Ta kontakt med oss for mer informasjon. Kontaktinfo finner du her

Tilbake til hovedmenyen for kurs og undervisning