Veiledning

Våre psykologspesialister har lang erfaring med å veilede fagpersoner, ledere, helseforetak og kommunale tjenester. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe, og kan foregå i våre lokaler eller der oppdragsgiver ønsker. Den kan også foregå over telefon eller videoløsning.

Eksempler på hvem vi kan veilede: 

  • Ledere i offentlig og privat sektor
  • Psykologer i spesialisering, inkludert i forbindelse med det skriftlige arbeidet. 
  • Psykologer og andre terapeuter som arbeider innenfor sorg-, krise- og traumefeltet, inkludert kompleks traumatisering og dissosiasjon 
  • Barneverntjenester, kommunehelsetjenester og andre helse- og sosialtjenester
  • Helsepersonell innenfor somatisk og psykisk helsevesen som arbeider med alvorlig sykdom og akuttsituasjoner 
  • Ansatte innenfor flyktning- og asylfeltet
  • Studenter
  • Foreldre og fosterforeldre

Veiledning til ledelse

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Godt lederskap har stor betydning når kriser skjer i arbeidslivet. En leder skal ivareta tre sider ved lederskap; informasjonslederskap hvor både medarbeidere og samarbeidspartnere informeres, omsorgslederskap hvor leder skaper et godt helingsklima for sine medarbeidere, og motivasjonslederskap hvor man etter et godt omsorgslederskap kan motivere for nytt eller fortsatt arbeid innen bedrift eller organisasjon. Våre psykologer kan veilede ledelsen i alle disse tre formene for lederskap, og slik bidra til å fasilitere prosesser som leder frem til økt samhold, tilhørighet og motivasjon blant de ansatte. 

I tillegg tilbyr vi veiledning for at bedrifter, organisasjoner eller kommuner skal kunne løse svært utfordrende oppgaver dersom en krise rammer. For at ledelsen skal kunne fatte beslutninger raskt og ivareta både bedriften og de rammede, trengs en klar ledelse som tar ansvar i situasjonen, koordinerer innsatsen og viser omtanke for de som er direkte og indirekte berørt. Det er også ledelsen som må håndtere henvendelser fra media, pårørende, lokalsamfunn og andre aktører. Våre psykologer har lang erfaring med dette og kan følgelig bidra med verdifull veiledning også i slike sammenhenger. 

Veiledning til fagpersoner, kommuner eller helseforetak

Veiledningen vi tilbyr vil tilpasses i henhold til oppdragsgivers behov når det gjelder varighet, hyppighet, form og innhold. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Noen vil ha ønske om kortvarig veiledning i en konkret sak eller etter en akutt hendelse, eksempelvis hvordan en familie kan følges opp etter en alvorlig ulykke eller et dødsfall, eller hvordan en kommune eller arbeidsplass bør forholde seg til en kritisk situasjon. I andre tilfeller vil det være ledelsen som trenger hjelp til å håndtere en krise, både overfor de ansatte, pårørende/familier, informasjonsformidling og håndtering av media, samt ivaretakelsen av normal drift. Vår langvarige erfaring med krisehåndtering og beredskap, gjør oss egnet til å veilede og bistå i slike sammenhenger. 

Andre vil ha ønske om langvarig veiledning og ofte vil denne skje som ukentlige timer eller månedlige halv- eller heldagsveiledning. Slik veiledning vil ofte være en kombinasjon av saksveiledning og prosessveiledning. Gruppen kan være sammensatt av fagpersoner fra ulike arbeidssteder, eller bestå av kolleger i team fra samme sted. Gruppeprosesser, samhandling og teamutvikling vil ofte bli en del av veiledning i gruppe.  Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud. Kontaktinfo finner du her.

Veiledning til foreldre og fosterforeldre

Vi tilbyr også veiledning til foreldre og fosterforeldre, og har særlig kompetanse på å veilede foreldre om barns behov i forbindelse med kriser og traumatiske opplevelser. Vi kan tilby foreldre behandling hvor et mål også er at de bedre skal kunne ivareta sine foreldreoppgaver.
Våre psykologer har bred erfaring fra blant annet Barnehuset, BUP, kommunal psykologtjeneste, og somatikken, og flere av våre psykologer jobber også som barnefaglig sakkyndig. Vi kan påta oss veiledning på oppdrag fra foreldrene selv, eller fra barneverntjenesten og andre relevante aktører.