Marianne Straume

Marianne Straume

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veiledning, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Marianne Straume ble utdannet psykolog i 1987 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har hatt full klinisk praksis ved Senter for Krisepsykologi/Klinikk for krisepsykologi siden 1995. I tillegg er hun en etterspurt foreleser og veileder for ulike helse- og sosialtjenester, og en sentral del av klinikkens beredskap.

Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus. Hun har omfattende erfaring i å bistå voksne, barn og unge med alvorlig sykdom, genetisk sykdom, som pårørende og etter dødsfall både individuelt og i gruppe. Hun har det faglige ansvaret for kurs og rehabiliteringsopphold ved Montebellosenteret for familier rammet av kreft etter tap og leder gruppesamtaler for barn og unge samt underviser voksne og unge.

I sin daglige virksomhet ved Klinikk for krisepsykologi, følger Marianne opp mennesker etter kriser og katastrofer, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer og komplisert/traumatisk sorg. Hun har de senere år hatt spesielt fokus på behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering. Hun har hatt det faglige ansvaret for kollektiv oppfølging av etterlatte etter store katastrofe- og terrorhendelser i Norge de siste 20 år. Hun har hatt internasjonale undervisningsoppdrag for Unicef, EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations)og CAW (Children and War Foundation) bla i Yemen og Iran. Hun har bidratt til og skrevet flere artikler og bokkapitler.

Veiledningserfaring: 

Marianne Straume har veiledet sykepleiere og leger som arbeider med alvorlig syke og døende ved poliklinikker, sengeposter og hospice avdeling gjennom 30 år. Hun har veiledet barnevernsavdelinger som jobber med enslige mindreårige over mange år, samt grupper med fosterforeldre. Hun veileder Barntraumeteami Sverige og har veiledet psykologer ved Barn Unge og Sorg i København i 2 år. Hun har i mange år veiledet Livskrisehjelpenved Bergen Legevakt. Hun veileder nå Barnehuseti Bergen. 

Undervisningserfaring:

Marianne Straume har omfattende undervisningserfaring til helsepersonell innen somatisk og psykisk helsevern; kriseteam; sosionomer og barnevernspedagoger, pedagogisk personale på skole og i barnehage; andre som møter mennesker etter kriser og katastrofer og direkte rammede:

Barn, unge og voksne i sorg og komplisert sorgsorggrupper for voksne, barn og unge; barn, unge og voksne med alvorlig sykdom og genetisk sykdom; barn som pårørende til somatisk sykdom, rus og psykiatri; oppfølging av mennesker i krisebarn og traumer; ivaretagelse av helsepersonell i somatisk helsevesen; barn som har flyktet fra krig; voksne med kompleks traumatisering og dissosiering; oppfølging av barn, unge og voksne etter katastrofer og terrorhendelser; opprettelse og drift av evakuering og pårørendesenter og kollektiv oppfølging av rammede.