Depresjon – symptomer og mestring

Det er mange som vil oppleve at livet er krevende og vanskelig å håndtere i perioder, eller at de tviler på seg selv og sin egen verdi. Dette betyr naturligvis ikke at de har en psykisk lidelse eller trenger behandling. Ofte vil det være nok for dem å snakke med en person de har tillit til og som kan gi støtte og gode råd. Noen kan likevel ha nytte av noen samtaler hos en psykolog for å få hjelp til å sortere tankene og sette ord på følelsene, samt styrke evnen til å ta gode valg og hensyn til seg selv. 

Kjennetegn på depresjon

Selvmord. Leve. Etterlatte. Snakke om selvmord. Depresjon. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner. Bearbeide sorg. Illustrasjon.

For andre, er vanskene mye mer omfattende. Dem som rammes av en depresjon vil kjenne på en langt sterkere og mer gjennomgripende følelse av å ikke strekke til i livet. Dette går utover deres fungering i hverdagslivet, enten det er på skole, jobb eller i mellommenneskelige relasjoner. De kan streve med å sove og konsentrere seg, de kan trekke seg unna den sosiale arena, eller plages av en vedvarende tristhet eller følelsesavflating. Mange opplever en manglende følelse av glede og initiativ, og de kan lammes av en følelse av hjelpeløshet og håpløshet med henblikk på framtiden. De kan tynges av tanker knyttet til selvbebreidelser og skam, og stille spørsmål ved sin egen betydning og hvorvidt andre mennesker kan være glade i dem. For noen, begynner følelsen av at livet ikke er verdt å leve å tilkjennegi seg. 

Ofte er depresjon en del av et større bilde, og symptomtrykket kan ledsages av andre lidelser, som for eksempel traumerelaterte lidelser (PTSD). Da vil det man har opplevd tidligere, og utløsende årsaker i livet her og nå, være viktig å utforske sammen med en trygg terapeut. Mange kjenner det er viktig å klare å forstå seg selv og sine egne følelser bedre, og slik også kunne gi seg selv bedre omsorg, støtte seg til andre viktige personer, og sette nødvendige rammer rundt seg selv. 

Depresjon kan også bli en del av lidelsestrykket for personer som er rammet av sorg. Depresjon er ikke i seg selv en del av en naturlig sorgreaksjon. Det å kjenne savn og lengsel etter tapet av en kjær person, er ikke det samme som en depresjon. Behandlingen og hvordan man terapeutisk sett arbeider med dette, vil derfor skille seg fra hverandre. 

Mestring av depresjon

Depresjon er, sammen med angst, den vanligste psykiske lidelsen blant befolkningen. Det finnes gode behandlingsmetoder for å hjelpe personer som sliter med en depresjon. Kognitive atferdsterapeutiske teknikker (CBT) retter seg mot å utfordre og korrigere negative tankemønstre som bidrar til å opprettholde eller forsterke depresjonen. I tillegg vil klienten lære seg mer om hva som fører til plagene og hva de selv kan gjøre både mentalt og rent praktisk i hverdagen for å få det bedre. Metoder for å styrke søvn og egenomsorg, vil være viktige her. I tillegg kan emosjonsfokusert terapi være en verdifull tilnærming, der den overordnede hensikten er å kunne utforske, forstå og håndtere egne følelser bedre. Som regel vil terapeuten trekke inn ulike metoder og tilnærminger for å hjelpe den som strever med en depresjon til å få det bedre. Dette vil skje i et naturlig samspill mellom terapeutens kunnskap, erfaring og klientens egne behov og ønsker. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp. Kontaktinformasjon finner du her. Oversikt over våre psykologer finner du her.

Symptomer på depresjon

Depresjon består av symptomer i flere kategorier:

Emosjonelle/Følelsesmessige: Senket stemningsleie, tristhet, tomhet, nedsatt glede, fravær av følelser. Hos barn kan stemningsleiet være irritabelt.

Mentale/kognitive: Negative tanker og forventninger, negativt selvbilde, selvbebreidelser, urimelig skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, nedsatt evne til å tenke, ubesluttsomhet, manglende/redusert interesse, tanker om døden, selvmordstanker.

Kroppslige/somatiske: Energiløshet, søvnproblem, trøtthetsfølelse, vekttap eller vektøkning som følge av redusert/økt matlyst, kroppslig uro eller kroppslig treghet (retardasjon).