Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander. Symptombildet er ofte omfattende, kan være krevende for behandlere å forholde seg til, og kan overvelde og forvirre terapeuten.

Sted: Oslo
Tidsrom: mai 2023 – februar 2024 12-dagers kurs (4×3 dager)

Kursholder: Arne Blindheim, psyk. spes. & Marianne Straume, psyk. spes.

Kursrekken er tidligere arrangert i samarbeid med RVTS Midt, RVTS Vest og UNN i Tromsø. UNN Tromsø har utvidet samarbeidet til å gjelde personalet ved psykiatriske sengeposter og avdeling for rusbehandling.

Kurslederne vil gi en grundig presentasjon av dynamikken vedrørende kronisk traumatiserte mennesker, samt konsekvensene dette får for relasjoner med andre mennesker, også behandlere, slik at symptombildet gir mening ut fra hva pasienten har opplevd.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Den teoretiske forståelsen baserer seg i hovedsak på teori om strukturell dissosiasjon av personligheten («The Haunted Self, Van der Hart, Nijenhuis & Steele 2006), samt videreutviklingen etter dette («Trinity of Trauma» vol 1-3, Nijenhuis 2015, 2017). Annen teori og forskning vil også bli gjennomgått.

Med utgangspunkt i denne forståelsen vil deltakerne få en forståelse av hvordan ulike symptomer oppstår som erstatningshandlinger for ulike behov, og hvordan en kan arbeide med gradvis å erstatte disse handlingene med adaptive handlinger. Videre vil det være fokus på hvordan terapeut og pasient kan arbeide med ulike fobier pasienten har mot mentalt innhold, tilknytning og dissosiative deler. Rollespill og videoer fra behandlingstimer vil vise tilnærminger til å arbeide med indre stemmer og dissosiative deler, samt hvordan integrere traumatiske minner. Forskning og differensialdiagnostikk vil også bli gjennomgått.

Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Kursrekken presenterer en integrert form for behandling, der en ser på mennesket som en helhet, hvor tanker, følelser, kroppslige funksjoner og fornemmelser, sansing, persepsjon og interaksjon med sosialt miljø må sees på som helhet der en handler med utgangspunkt i grunnleggende behov.

Begge kursholderne vil være til stede under hele kurset for å gi utfyllende informasjon, bidra til diskusjon, og hjelpe til med rollespill og gruppearbeid. Det vil, så langt det er kapasitet til det, bli tilbudt veiledning i grupper eller individuelt utenom kursdagene.

Kursholdere:

Arne Blindheim

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veileder

Telefon: 55 59 61 80

Flau. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Arne Blindheim er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. De siste 20 årene har han arbeidet nesten utelukkende med traumatiserte pasienter. Han har gjennomgått opplæring av Ellert Nijenhuis i Nederland for arbeid med kronisk traumatisering, og han har også en utdanning i traumebehandling ved hjelp av sensorimotorisk psykoterapi fra England. Han er også godkjent EMDR-veileder.
Han har jobbet mye for å spre kompetanse om arbeid med traumatiserte mennesker gjennom undervisning og kurs, gjennom veiledning av psykologer og annet helsepersonell både i Bergen og ved ulike institusjoner i Norge, samt arrangering av kurs med internasjonale kapasiteter. Han arbeider også for å spre kunnskap om traumatisering utover i Europa, og har i flere år sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD). Han er utnevnt til mentor i ESTD på grunnlag av hans kompetanse og bidrag til feltet.
Han har  arrangert de fleste kursene Ellert Nijenhuis har hatt i Norge siden 2006, og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy.  Han er også en av initiavtivtakerne til den internasjonale konferansen «Trauma, dissociation and psychosis» som har blitt arrangert annet hvert år i Kristiansand.

Marianne Straume

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veiledning, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Marianne Straume var ferdig utdannet i 1987 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier og hadde ansvar for oppfølgingen ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.
Siden 1995 har hun arbeidet ved Klinikk for krisepsykologi og har full klinisk praksis her. Arbeidet omfatter bl.a. psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiasjon, samt komplisert/traumatisk sorg. Marianne Straume bistår regelmessig som kursleder og foredragsholder ved Montebello-senteret og har hatt det faglige ansvaret for kollektiv oppfølging av etterlatte etter store katastrofer (Norne, Sleipner, Årstad og Turøy) og terrorhandlinger (Utøya og InAmenas).
Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.

Hun har omfattende undervisnings og veiledningserfaring i Norge, Sverige og Danmark og har skrevet flere faglige artikler/bokkapitler. Hun var i flere år Norsk Psykologforenings representant i European Federation of Psycholigsts Associations på «Crisis and Disaster Psychology».
Hun har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy.

Målgruppe:
Undervisningsopplegget vil passe for behandlere som ønsker å utvikle eller videreutvikle sin kompetanse med å arbeide med pasienter som er omfattende traumatiserte, eller andre profesjonelle som ønsker å få innblikk i forståelse og behandling av traumatiserte personer. Det kreves minimum 3 års helsefaglig eller sosialfaglig høyskoleutdanning for å delta.

Kurset vil først og fremst være rettet mot behandling av voksne, men vil også ha et barneperspektiv, der en vil se på hvordan traumatisering gir seg til uttrykk hos barn, og vil være nyttig også for profesjonelle som arbeider med barn.

Sted og tid:

Sted: Anker Hotell, Storgata 55

1. samling: 31/5, 1/6, og 2/6 2023
2. samling: 12/9 – 14/9 2023
3. samling: 28/11 – 30/11 2023
4. samling: 6/2 – 8/2 2024


Tidsplan hver av de 4 gangene:
1. dag 0900 – 1600
2. dag 0900 – 1600
3. dag 0900 – 1530

Kursavgift:
Kursavgiften er kr. 23.500,-. Det er mulig å dele kursavgiften i to slik at en del blir betalt i 2023 og den andre i 2024. Medlemmer av ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation) får 10% rabatt for selve kursavgiften. En må ha betalt medlemsavgift for 2023 ved påmelding for å få rabatt.

Påmelding:
Påmelding gjøres på epost til ar-blind@online.no innen 30. april 2023. Avbestilling etter 15. april 2023 faktureres fullt ut. Påmelding inkluderer alle fire seminarene. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall deltakere. 

Godkjenning:
Kurset er godkjent som 72 timers vedlikeholdskurs av Norsk Pykologforening.

Faglige spørsmål vedr. kurset kan rettes til ma-strau@online.no eller ar-blind@online.no.