Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon – Bergen 2021/2022 – FULLT!

Kurset er et samarbeid mellom Kfk og RVTS Vest.

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander. Symptombildet er ofte omfattende, kan være krevende for behandlere å forholde seg til, og kan overvelde og forvirre terapeuten.

Sted: Bergen

Tidsrom: 12-dagsers kurs (4×3 dager).

Kursholder: Arne Blindheim, psyk. spes. & Marianne Straume, psyk. spes.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Vi arrangerer denne kursrekken i Bergen  i samarbeid med RVTS Vest som vil stå for den praktiske gjennomføringen. Dette holder deltageravgiften nede og gjør påmeldingen enklere.  Følg linken under for påmelding.

Se vedlagte invitasjon. Påmelding gjøres HER

Kurset er fullt! Om du ønsker å stå på venteliste kan du registrere dette på RVTS sine kurssider.

Kurslederne vil gi en grundig presentasjon av dynamikken i en kronisk traumatisert person, samt konsekvensene dette får for relasjoner med andre mennesker, også behandlere, slik at symptombildet gir mening ut fra hva pasienten har opplevd. Den teoretiske forståelsen baserer seg i hovedsak på teori om strukturell dissosiasjon av personligheten («The Haunted Self, Van der Hart, Nijenhuis & Steele 2006), samt videreutviklingen etter dette («Trinity of Trauma» vol 1-3, Nijenhuis 2015, 2017). Annen teori og forskning vil også bli gjennomgått.

Med utgangspunkt i denne forståelsen vil deltakerne få en forståelse av hvordan ulike symptomer oppstår som erstatningshandlinger for ulike behov, og hvordan en kan arbeide med gradvis å erstatte disse handlingene med adaptive handlinger. Videre vil det være fokus på hvordan terapeut og pasient kan arbeide med ulike fobier pasienten har mot mentalt innhold, tilknytning og dissosiative deler. Rollespill og videoer fra behandlingstimer vil vise tilnærminger til å arbeide med indre stemmer og dissosiative deler, samt hvordan integrere traumatiske minner. Forskning og differensialdiagnostikk vil også bli gjennomgått.

Konferanse, undervisning. Kurs. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Kursrekken presenterer en integrert form for behandling, der en ser på mennesket som en helhet, hvor tanker, følelser, kroppslige funksjoner og fornemmelser, sansing, persepsjon og interaksjon med sosialt miljø må sees på som helhet der en handler med utgangspunkt i grunnleggende behov.

Begge kursholderne vil være til stede under hele kurset for å gi utfyllende informasjon, bidra til diskusjon, og hjelpe til med rollespill og gruppearbeid. Det vil, så langt det er kapasitet til det, bli tilbudt veiledning i grupper eller individuelt utenom kursdagene.

Om kursholder:

Arne Blindheim

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veileder

Telefon: 55 59 61 80

Arne Blindheim er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. De siste 20 årene har han arbeidet nesten utelukkende med traumatiserte pasienter. Han har gjennomgått opplæring av Ellert Nijenhuis i Nederland for arbeid med kronisk traumatisering, og han har også en utdanning i traumebehandling ved hjelp av sensorimotorisk psykoterapi fra England. Han er også godkjent EMDR-veileder.

Han har jobbet mye for å spre kompetanse om arbeid med traumatiserte mennesker gjennom undervisning og kurs, gjennom veiledning av psykologer og annet helsepersonell både i Bergen og ved ulike institusjoner i Norge, samt arrangering av kurs med internasjonale kapasiteter. Han arbeider også for å spre kunnskap om traumatisering utover i Europa, og har i flere år sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD). Han er utnevnt til mentor i ESTD på grunnlag av hans kompetanse og bidrag til feltet.

Han har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy. Han har  arrangert de fleste kursene Ellert Nijenhuis har hatt i Norge siden 2006. Han er også en av initiavtivtakerne til den internasjonale konferansen «Trauma, dissociation and psychosis» som blir arrangert annet hvert år i Kristiansand.

Marianne Straume

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veiledning, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Marianne Straume var ferdig utdannet i 1987 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier og hadde ansvar for oppfølgingen ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

Siden 1995 har hun arbeidet ved Klinikk for krisepsykologi og har full klinisk praksis her. Arbeidet omfatter bl.a. psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiasjon, samt komplisert/traumatisk sorg. Marianne Straume bistår regelmessig som kursleder og foredragsholder ved Montebello-senteret og har hatt det faglige ansvaret for kollektiv oppfølging av etterlatte etter store katastrofer (Norne, Sleipner, Årstad og Turøy) og terrorhandlinger (Utøya og InAmenas).

Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.

Hun har omfattende undervisnings og veiledningserfaring i Norge, Sverige og Danmark og har skrevet flere faglige artikler/bokkapitler. Hun var i flere år Norsk Psykologforenings representant i European Federation of Psycholigsts Associations på «Crisis and Disaster Psychology»

Hun har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy.

Målgruppe:

Undervisningsopplegget vil passe for behandlere som ønsker å utvikle eller videreutvikle sin kompetanse med å arbeide med pasienter som er omfattende traumatiserte, eller andre profesjonelle som ønsker å få innblikk i forståelse og behandling av traumatiserte personer. Det kreves minimum 3 års helsefaglig eller sosialfaglig høyskoleutdanning for å delta.

Kurset vil først og fremst være rettet mot behandling av voksne, men vil også ha et barneperspektiv, der en vil se på hvordan traumatisering gir seg til uttrykk hos barn, og vil være nyttig også for profesjonelle som arbeider med barn.

Sted og tid:

Kurset blir holdt i RVTS Vest sine lokaler i Bergen. Adressen er Ulriksdal 2.  

Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Datoer for kurset:
1. samling: 9. – 11. november 2021
2. samling: 8. – 10. mars 2022
3. samling: 31. mai – 2. juni 2022
4. samling: 20. – 22. september 2022


Kursene vil vare fra:
kl. 10.00-17.00 første dag
kl. 09.00-16.00 andre dag
kl. 09.00-15.30 tredje dag

Kursavgift:

Kursavgiften er 17000,.- inkludert lunsj for hele kursrekken. Kursavgiften betales på forhånd etter påmelding. Medlemmer av ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation) får 10% rabatt for selve kursavgiften. En må ha betalt medlemsavgift for 2021 ved påmelding for å få rabatt.

Påmelding:

Påmelding gjøres på deltaker.no senest 1. september 2021. Avbestilling etter 1. september 2021 faktureres fullt ut. Påmelding inkluderer alle fire seminarene. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall deltakere. 

Godkjenning:

Kurset blir søkt godkjent av psykologforeningen, legeforeningen og sykepleieforbundet.

Faglige spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ar-blind@online.no eller ma-strau@online.no