Konferanse, undervisning. Kurs. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon, kursstart endret til høsten 2020

Sted: Trondheim. Pga. Coronaviruset er kursstart endret til: høsten 2020 (det blir totalt fire samlinger i 2020/2021). Kurset er fulltegnet!

Målgruppe: behandlere som ønsker å utvikle eller videreutvikle sin kompetanse med å arbeide med pasienter som er omfattende traumatiserte, eller andre profesjonelle som ønsker å få innblikk i forståelse og behandling av traumatiserte personer. Det kreves minimum 3 års helsefaglig høyskoleutdanning for å delta. 

Kursholdere:

Arne Blindheim

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veileder

Telefon: 55 59 61 80

Marianne Straume

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veiledning, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Dette kurset arrangeres i samarbeid med RVTS Helseregion Midt. Deltakere som arbeider i 1. og 2. linjetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal får derved en kraftig redusert kursavgift. Se mer informasjon under «kursavgift».  

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander. Symptombildet er ofte omfattende, kan være krevende for behandlere å forholde seg til, og kan overvelde og forvirre terapeuten.

Kurslederne vil gi vil gi en grundig presentasjon av dynamikken i en kronisk traumatisert person, samt konsekvensene dette får for relasjoner med andre mennesker, også behandlere, slik at symptombildet gir mening ut fra hva pasienten har opplevd. 

Den teoretiske forståelsen baserer seg i hovedsak på teori om strukturell dissosiasjon av personligheten («The Haunted Self, Van der Hart, Nijenhuis & Steele 2006), samt videreutviklingen etter dette («Trinity of Trauma» vol 1-3, Nijenhuis 2015, 2017). Annen teori og forskning vil også bli gjennomgått. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Med utgangspunkt i denne forståelsen vil deltakerne få en forståelse av hvordan ulike symptomer oppstår som erstatningshandlinger for ulike behov, og hvordan en kan arbeide med gradvis å erstatte disse handlingene med adaptive handlinger. Videre vil det være fokus på hvordan terapeut og pasient kan arbeide med ulike fobier pasienten har mot mentalt innhold, tilknytning og dissosiative deler. Rollespill og videoer fra behandlingstimer vil vise tilnærminger til å arbeide med indre stemmer og dissosiative deler, samt hvordan integrere traumatiske minner. Forskning og differensialdiagnostikk vil også bli gjennomgått. 

Kursrekken presenterer en integrert form for behandling, der en ser på mennesket som en helhet, hvor tanker, følelser, kroppslige funksjoner og fornemmelser, sansing, persepsjon og interaksjon med sosialt miljø må sees på som helhet der en handler med utgangspunkt i grunnleggende behov. 

Begge kursholderne vil være til stede under hele kurset for å gi utfyllende informasjon, bidra til diskusjon, og hjelpe til med rollespill og gruppearbeid. 

Det er planlagt at de som deltar på dette kurset, vil få anledning til å gå på et 9-dagers videregående kurs med Ellert Nijenhuis som arrangeres i 2021 i Bergen. Det vil også, så langt det er kapasitet til det, bli tilbudt veiledning i grupper eller individuelt utenom kursdagene.

Om kursholderne:

Arne Blindheim  Blindheim er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. De siste 20 årene har han arbeidet nesten utelukkende med traumatiserte pasienter. Han har gjennomgått opplæring av Ellert Nijenhuis i Nederland for arbeid med kronisk traumatisering, og han har også en utdanning i traumebehandling ved hjelp av sensorimotorisk psykoterapi fra England. Han er også godkjent EMDR-veileder.

Han har jobbet mye for å spre kompetanse om arbeid med traumatiserte mennesker gjennom undervisning og kurs, gjennom veiledning av psykologer og annet helsepersonell både i Bergen og ved ulike institusjoner i Norge, samt arrangering av kurs med internasjonale kapasiteter. Han arbeider også for å spre kunnskap om traumatisering utover i Europa, og har i flere år sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD). Han er utnevnt til mentor i ESTD på grunnlag av hans kompetanse og bidrag til feltet. 

Han har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy. Han har  arrangert de fleste kursene Ellert Nijenhuis har hatt i Norge siden 2006. Han er også en av initiavtivtakerne til den internasjonale konferansen «Trauma, dissociation and psychosis» som blir arrangert annet hvert år i Kristiansand.

Marianne Straume var ferdig utdannet i 1987 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier og hadde ansvar for oppfølgingen ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

Siden 1995 har hun arbeidet ved Klinikk for krisepsykologi og har full klinisk praksis her. Arbeidet omfatter bl.a. psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiasjon, samt komplisert/traumatisk sorg. Marianne Straume bistår regelmessig som kursleder og foredragsholder ved Montebello-senteret og har hatt det faglige ansvaret for kollektiv oppfølging av etterlatte etter store katastrofer (Norne, Sleipner, Årstad og Turøy) og terrorhandlinger (Utøya og InAmenas).

Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.

Hun har omfattende undervisnings og veiledningserfaring i Norge, Sverige og Danmark og har skrevet flere faglige artikler/bokkapitler. Hun var i flere år Norsk Psykologforenings representant i European Federation of Psycholigsts Associations på «Crisis and Disaster Psychology»

Hun har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy.

Målgruppe:

Undervisningsopplegget vil passe for behandlere som ønsker å utvikle eller videreutvikle sin kompetanse med å arbeide med pasienter som er omfattende traumatiserte, eller andre profesjonelle som ønsker å få innblikk i forståelse og behandling av traumatiserte personer. Det kreves minimum 3 års helsefaglig høyskoleutdanning for å delta. Kurset vil først og fremst være rettet mot behandling av voksne, men vil også ha et barneperspektiv, der en vil se på hvordan traumatisering gir seg til uttrykk hos barn, og vil være nyttig også for profesjonelle som arbeider med barn.

Sted og tid:

Kurset blir holdt i RVTS sine lokaler i Statens Hus i Trondheim.

Datoer:

  1. samling: 9. og 10. juni 2020
  2. samling: 1. og 2. september 2020
  3. samling: 17. og 18. november 2020
  4. samling: 2. og 3. februar 2021

Tidsplan:

  • 1. dag: 1000 – 1700
  • 2. dag: 0900 – 1600

Kursavgift:

16.500,- inkl. lunsj og kaffepauser alle dagene (4.125,- pr. samling). Betaling kan om ønskelig bli delt i to, der halvparten betales før 1. del og andre halvparten før 3. del. Dette må i så fall spesifiseres i påmeldingen.

Medlemmer av ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation) får 10% rabatt. En må ha betalt medlemsavgift for 2020 før avbestillingsfristen går ut for å få rabatt.    

For deltakere som arbeider i 1. linje, og 2. linjetjenesten i Helseregion Midt vil deltakeravgiften være på 10.000,-. Rabattordningen for medlemmer i ESTD gjelder også her.

Påmelding:

Påmelding gjøres på epost til rvts@stolav.no med kopi til ar-blind@online senest 20. februar 2020. Vi trenger da navn, stilling, utdanning, arbeidssted, telefonnummer, epostadresse og fakturaadresse (vær nøye med å få korrekt fakturaadresse og bestillingsnummer hvis det trengs). Avbestilling etter 20. februar faktureres fullt ut. Påmelding inkluderer alle fire seminarene. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall deltakere.

Godkjenning:

Kurset er søkt godkjent av Norsk Psykologforening med 52 timer vedlikeholdsaktivitet, samt 52 timer fritt spesialkurs (hvis tilstrekkelig antall med psykologer og leger deltar på kurset). Dette forbeholdet gjelder kun godkjenningen som fritt spesialkurs. Kurset er søkt godkjent av Den norsk legeforeningen.

Spørsmål vedr. påmelding, samt faglige spørsmål vedr. kurset kan rettes til ma-strau@online.no eller ar-blind@online.no.