Krisehåndtering og beredskap

Vi har over 30 års erfaring med å bistå kommuner, bedrifter og organisasjoner som har blitt rammet av kritiske og alvorlige hendelser. Dette kan gjelde ulykker, alvorlig sykdom, dødsfall og større katastrofer, samt oppfølging av ledelse, ansatte, lokalbefolkning, rammede, pårørende og etterlatte. Vi tilbyr våre tjenester ved behov for råd, veiledning og behandling, blant annet gjennom oppfølging av berørte individuelt eller i grupper, debriefing av involvert personell, råd og veiledning til ledelse eller annen psykologfaglig eller psykososial oppfølging.

Les mer om vårt samarbeid med OFFB (Operatørenes forening for beredskap) og hvordan vi arbeider med kriseledelse, pårørende- og evakuertsenter, psykososial oppfølging og ivaretakelse av rammede her

For å sikre høyt kvalifisert bistand, velger enkelte private og offentlige virksomheter å inngå beredskapsavtale med oss. En slik avtale garanterer rask og kompetent bistand innen en avtalt tid. For mer informasjon om våre beredskapsavtaler, se vår beredskapsflyer eller kontakt sentralbordet.

Vi tilbyr også kursing, veiledning og undervisning som omhandler kriseledelse, kollegastøtte, debriefing og psykososial oppfølging etter ulykker og alvorlige hendelser. Denne typen opplæring kan også inngå som en del av beredskapsavtalen.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Vi har beredskapsavtale med flere aktører innen offshore, transport, bank, industri og offentlig virksomhet – blant annet Bjørnafjorden kommune (tidligere Os kommune), Equinor (tidligere Statoil), Securitas og Operatørenes forening for beredskap (OFFB).

Avtalene skreddersys til hver kunde og kan omhandle blant annet:

  • Vakttelefon og døgnkontinuerlig beredskap
  • Opplæring og kursing til ledelse og ansatte i forkant av hendelser 
  • Rådgiving og konsultasjon til ledelse og kriseteam ved en hendelse, enten generelt eller mer konkret med tanke på oppfølgingsbehov, personalomsorg, arbeidsmiljø og videre drift
  • Direkte arbeid med ansatte, overlevende, pårørende, etterlatte og deres familier etter kritiske hendelser 
  • Implementering og oppfølging av kollegastøtteordninger
  • Oppfølging av ansatte som opplever personlige eller jobbrelaterte belastninger, som utmattelse, stress, familiekriser, alvorlig sykdom eller dødsfall
  • Langsiktig oppfølging av berørte etter kriser og alvorlige hendelser

For mer informasjon om våre undervisningstilbud se her og for informasjon om kollegastøtteordning se her.

Statoils beredskapsavtale med Klinikk for krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår kriseberedskap. Klinikken gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed, og de mange som har assistert de direkte rammede. Klinikken kurser i tillegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani

Overingeniør beredskap – Statoil, mars 2016

Klinikk for krisepsykologi AS er Achilles sertifisert

Kriseledelse Omsorgsledelse

kriseledelse kriseberedskap

Beredskapsavtale kriseledelse beredskap kriseintervensjon kriseorganisasjon krisesituasjon kriseberedskap krisekommunikasjon