Bedriftstjenester

Vi har over 30 års erfaring med å bistå kommuner, bedrifter og organisasjoner som har blitt rammet av kritiske og alvorlige hendelser. Dette kan gjelde ulykker, alvorlig sykdom, dødsfall og større katastrofer, samt oppfølging av ledelse, ansatte, lokalbefolkning, rammede, pårørende og etterlatte. Vi tilbyr våre tjenester ved behov for råd, veiledning og behandling, blant annet gjennom oppfølging av berørte individuelt eller i grupper, debriefing av involvert personell, råd og veiledning til ledelse eller annen psykologfaglig eller psykososial oppfølging.

For å sikre høyt kvalifisert bistand, velger noen private og offentlige virksomheter å inngå beredskapsavtale med oss. En slik avtale garanterer rask og kompetent bistand innen en avtalt tid. Du kan lese mer om beredskapsavtaler her 

Vi tilbyr kursingveiledning og undervisning som omhandler kriseledelse, kollegastøttedebriefing og psykososial oppfølging etter ulykker og alvorlige hendelser. Denne type opplæring kan også inngå som en del av en beredskapsavtale.

Vi bistår også kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjenester, myndigheter og andre offentlige aktører som ønsker veiledning, undervisning, kompetanseheving og/eller skriftlige utredninger og rapporter. Les mer om dette her

Kriseberedskap

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon: https://krisepsykologi.no/om-oss/kontakt/